Newwarm

فرم نظرسنجی

چه میزان از محصول خریداری شده رضایت دارید؟

کیفیت خدمات دریافتی را چگونه ارزیابی می کنید؟

از میزان تسلط نمایندگان به ارایه مشاوره از کیفیت محصول چقدر رضایت دارید؟

میزان رضایت شما از برخورد نماینده تا چه حد می باشد؟

میزان رضایت از حضور نماینده چقدر می باشد؟

نحوه مدیریت نمایندگی چقدر است؟

میزان رضایت از کیفیت قطعات تعویض شده چقدر است؟

تناسب قیمت با کیفیت محصول چقدر می باشد؟

از سرعت انجام کار نماینده تا چه حد رضایت دارید؟

نحوه پیگیری و انجام کار تا چه حد می باشد؟

میزان رضایت از پاسخگویی به مسایل ، مشکلات ، و شکایات چقدر می باشد؟

میزان رضایت از پیگیری نظرات و استفاده از پیشنهادات مشتریان؟

میزان رضایت کلی شما از خدمات پس از فروش پکیج نیووارم؟